Torah: Exodus 17:1-16

Haftarah: Judges 4:4-5:31

Apostles: Revelation 19:11-21