Torah: Deuteronomy 32:40-52

Haftarah: 2 Samuel 22

Apostles: Luke 3:1-18