Torah: Exodus 13:1-16

Haftarah: Jeremiah 46:13-28

Apostles: Revelation 16:1-21